Loading...


Adatvédelmi záradék

Politica de confidențialitate
Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC TRUST CHALLENGES SRL, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.trustbuilding.ro.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacă sunteți vizitator al www.trustbuilding.ro, SC TRUST CHALLENGES SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile prelucrării
Dacă sunteți clientul nostru, SC TRUST CHALLENGES SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și SC TRUST CHALLENGES SRL, respectiv pentru preluarea și validarea cererii dumneavoastră de participare în cadrul programelor noastre.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC TRUST CHALLENGES SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind serviciile oferite de SC TRUST CHALLENGES SRL, prin intermediul Site-ului.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării formularului de acord folosit în cadrul programelor noastre. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți să ne trimiteți email la: lorand@trustbuilding.ro.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe Site.
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC TRUST CHALLENGES SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind serviciile oferite de SC TRUST CHALLENGES SRL, prin intermediul Site-ului.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării formularului de acord folosit în cadrul programelor noastre. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți să ne trimiteți email la: lorand@trustbuilding.ro.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Durata pentru care vă prelucrăm datele
SC TRUST CHALLENGES SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina SC TRUST CHALLENGES SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VI de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont exista cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după prestarea serviciilor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC TRUST CHALLENGES SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC BIZHUB SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC TRUST CHALLENGES SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC TRUST CHALLENGES SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care aceasta comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC TRUST CHALLENGES SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC TRUST CHALLENGES SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC TRUST CHALLENGES SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC TRUST CHALLENGES SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC TRUST CHALLENGES SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC TRUST CHALLENGES SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC TRUST CHALLENGES SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC TRUST CHALLENGES SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: lorand@trustbuilding.ro.

Prin completarea formularului de la secțiunea contact vă puteți dezabona de la site-ul nostru și vă vom șterge datele stocate.